2019-10-11

Projekt badawczy TEAM-NET

Projekt badawczy Team-Net
 
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH
PROGRAMU INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
 
Zgodnie z art. 33, ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do
publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu w ramach konsorcjum
„Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i
zastosowanie praktyczne” realizowanego w ramach programu TEAM-NET, będącym
projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. Partnerami w projekcie są:
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Celem projektu jest przeanalizowanie wpływu
dekoherencjii szumu na komputery kwantowe najbliższej przyszłości oraz zbadanie
możliwości praktycznego zastosowania tych urządzeń.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się