2019-05-15

Szkoła Doktorska Warsaw 4 PhD

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

 

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora CFT PAN z dnia 16 maja 2019 r, rekrutacja do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] w CFT PAN rozpocznie się 4 czerwca 2019 roku.

 

Kontakt

Pełnomocnik w CFT PAN
dr Krzysztof Pawłowski
email: pawlowski@cft.edu.pl

Sekretariat

Magdalena Kacprzak
tel: +48 22 847 09 20
email: kacprzak@cft.edu.pl

http://www.nencki.edu.pl/szkola-doktorska

https://www.warsaw4phd.eu/

 

PhD School Warsaw 4 PhD

 

On 2 April 2019, in the Nencki Institute, the directors of 9 scientific institutes signed an Agreement on the establishment and joint management of the Warsaw School of Natural and BioMedical Sciences [Warsaw-4-PhD]. The School will start its activity on 1 October 2019 and will educate doctoral students in 4 scientific disciplines: biology, chemistry, physics and medicine.

 

The school will be run by 9 scientific institutes:

 

M. Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences (the leading unit of the school)

Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences

Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences

Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences

Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences

Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences

Oncology Centre - Maria Skłodowska-Curie Institute

Institute of Psychiatry and Neurology

International Institute of Molecular and Cell Biology

 

According to the decision of the Director of CTP PAS of 16 May 2019, recruitment to the Warsaw School of Natural and BioMedical Sciences [Warsaw-4-PhD] in CTP PAS will start on 4 June 2019.

 

Contact details

Representative in the CTP PAS
dr Krzysztof Pawłowski
email: pawlowski@cft.edu.pl

Secretariat

Magdalena Kacprzak
mobile: +48 22 847 09 20
email: kacprzak@cft.edu.pl

http://www.nencki.edu.pl/szkola-doktorska

https://www.warsaw4phd.eu/

 

Załączniki

  Zasady_rekrutacji_W...saw-4-PhD.pdf 245,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_Warsaw-4-PhD.pdf 286,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program_Kształceni...saw-4-PhD.pdf 528,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komisja Rekrutacyjna 470,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Recruitment Committee 470,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się